ProxyMarket.pl

Strona informacyjna

Warunki świadczeni usług oraz regulamin serwisu

Szanowny użytkowniku - zaakceptowanie regulaminu serwisu ProxyMarket.pl jest warunkiem niezbędnym do rejestracji konta i korzystania z oferty serwisu ProxyMarket.pl. Jeśli warunki zawarte w niniejszym regulaminie w dowolnym jego podpunkcie nie są dla Ciebie do przyjęcia, prosimy nie rejestrować konta.


Warunki świadczeni usług na Proxymarket.pl (obowiązują od 06.08.2015 r.)

Proxymarket.pl umożliwia Ci korzystanie z dostępu do publicznych serwerów proxy. Gwarantuje przy tym dostęp do każdorazowo określonej, w ofercie dla danego pakietu, ilości publicznych proxy.

Serwis obsługiwany jest przez firmę:

Hostamed
ul. Kwarcowa 4
95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 7272523402
REGON: 101336294Przystępując do umowy oświadczasz, iż wiesz czym jest publiczne proxy, jak wygląda specyfika pracy i użytkowania publicznych proxy i zgadzasz się na wszystkie potencjalne skutki ich użycia lub niemożności skorzystania z publicznych serwerów proxy.
 

1. Przedmiot umowy:
Proxymarket.pl oferuje Kupującemu swoje usługi na warunkach wskazanych w niniejszej umowie. Proxymarket.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w warunkach niniejszej umowy przez opublikowanie nowej wersji umowy na stronie internetowej. Nowa umowa zacznie obowiązywać w terminie 3 dni od momentu publikacji w witrynie Proxymarket.pl.

2. Opis usługi:
Usługą w zakresie niniejszej umowy jest świadczenie dostępu do listy publicznych serwerów proxy wskazanej przez Proxymarket.pl w ilości lub na czas każdorazowo określonych dla danego pakietu.
Jest to usługa płatna, świadczona na zasadzie wykupienia konta z dostępem do określonych treści znajdujących się na Proxymarket.pl.
Usługa dostępu do listy publicznych serwerów proxy przeznaczona jest dla kupujących, którzy mają dostęp do sieci Internet oraz oprogramowanie, które pozwala na wykorzystanie serwerów proxy.
Przedmiotowe usługi nie obejmują swoją ofertą dostępu do prywatnych serwerów proxy.
Każdy zakup dowolnego pakietu proxy jest z przeznaczeniem dla pojedynczego Kupującego.
Dla jednego konta może być wykupiony tylko jeden pakiet publicznych proxy. Jeden Kupujący może mieć nieograniczoną liczbę kont.

3. Obowiązywanie umowy:
Umowa na świadczenie wskazanych usług zaczyna obowiązywać z chwilą dokonania zakupu Usługi i trwa do momentu jej wygaśnięcia, tj. przez okres wskazany w opisie danej usługi. Po tym czasie umowa może zostać każdorazowo wznowiona na żądanie Klienta lub dokonanie przez niego stosownej opłaty. Płatność za dostęp do listy publicznych proxy uiszczana jest z góry i nie podlega zwrotowi.
Subskrypcja wygaśnie również w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy.

4. Praw stron
4.1 Prawa Proxymarket.pl:

Proxymarket.pl ma prawo do wypowiedzenia stosunku umownego Kupującemu w przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez ostatnią ze stron, bez dokonania zwrotu wniesionej opłaty.

Proxymarket.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub zatrzymania usługi na określony czas, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym Kupującego. W takim przypadku na życzenie Kupującego następuje rozwiązanie umowy oraz zostaje zwrócona proporcjonalna część wniesionej opłaty do niewykorzystanego okresu, na który usługa była wykupiona albo bez rozwiązania umowy dostęp do konta ulega wydłużeniu o okres trwania przerwy w dostępie do usługi.

Proxymarket.pl zastrzega sobie również prawo do natychmiastowego wypowiedzenia stosunku umownego Kupującemu w przypadku gdy nie jest w stanie dostarczyć usługi na poziomie określonym niniejszą umową lub dalsze świadczenie usługi Kupującemu mogłoby doprowadzić do powstania takich niemożności w zakresie świadczonej usługi Kupującemu lub innym Kupującym. W takim przypadku Kupujący zostaje powiadomiony o wyłaczeniu dla niego usługi i otrzymuje zwrot proporcjonalnej części wniesionej opłaty do niewykorzystanego okresu użytkownia wykupionego pakietu miesięcznego.

4.2 Prawa Kupującego:
Z chwilą zawieszenie świadczenia usług lub zmiany postanowień niniejszej umowy przez Proxymarket.pl Kupujący może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z żądaniem zwrotu wniesionej opłaty w rozmiarze proporcjonalnym do niewykorzystanego okresu z wykupionego cyklu rozliczeniowego. Warunkiem jest niezwłoczne, od chwili zaistnienia chęci odstąpienia od umowy, zgłoszenie tego do obsługi Proxymarket.pl [email protected]

Kupujący może w dowolnym momencie odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z żadaniem zwrotu wniesionej opłaty w rozmiarze proporcjonalnym do niewykorzystanego okresu z wykupionego cyklu rozliczeniowego. W przypadku wcześniejszego skorzystania z operatora płatności obsługującego płatności online na stronie proxymarket.pl kwota ta zostaje pomniejszona o prowizję naliczoną przez operatora przy obsłudze płatności online dokonanej przez Kupującego za wypowiadany okres rozliczeniowy.

5. Obowiązki stron
5.1 Obowiązki Proxymarket.pl:

Proxymarket.pl zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do wykupionych kont oraz wspieranie użyteczności stron internetowych do odbierania oferowanych list publicznych proxy przez 7 dni w tygodniu.

Proxymarket.pl zobowiązuje się również do zapewnienia stałego dostępu do minimum 50% działających serwerów proxy z ogólnej liczby wykupionego pakietu. Proxymarket.pl zobowiązuje się jednak do dochowania należytej staranności w zapewnieniu jak największej liczby działających w wykupionym pakiecie serwerów proxy.

5.2 Obowiązki Kupującego:
Kupujący rozumie i akceptuje, że ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania udostępnianych mu publicznych serwerów proxy, podejmuje wszelkie możliwe zagrożenia lub ryzyko doznania strat wynikających z korzystania z publicznych serwerów proxy.
Kupujący zobowiązuje się, iż otrzymane od Proxymarket.pl publiczne proxy nie będzie zwłaszcza wykorzystywał do celów niezgodnych z prawem polskim oraz do następujących celów obejmujących, ale nie ograniczających się do:

  • naruszenia dóbr osobistych lub spowodowania szkody w jakiejkolwiek innej formie;
  • wysyłki spamu;
  • naruszenia normalnej pracy sieci oraz jej jednostek;
  • przeprowadzenia lub umożliwienia przeprowadzenia aktów terroryzmu;


Kupujący nie może sprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, dawać, udzielać sublicencji ani w inny sposób przekazywać zakupionych na Proxymarket.pl usług w całości lub w części innym osobom lub firmom. Proxymarket.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umowy zawarte pomiędzy Kupującym i osobami trzecimi, których przedmiotem będą udostępniane przez Proxymarket.pl listy publicznych proxy.

6. Gwarancja i jej wyłączenie:
6.1. Z wyłączeniem gwarancji zapewnienia dostępu do minimum 50% działających z oznaczonej ilości, publicznych serwerów proxy w chwili udostępnienia ich Kupującemu, świadczone przez Proxymarket.pl usługi udostępniania publicznych proxy nie są objęte żadną inną gwarancją, wyraźną lub dorozumianą, włączając, ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

6.2. Proxymarket.pl daje dostęp do publicznych serwerów proxy. Udostępniane proxy nie są testowane pod względem użyteczności do masowego wysyłania e-maili, obecności w żadnych "czarnych listach" (RBL),  100% stabilności pracy, itp. Proxymarket.pl również nie daje żadnych gwarancji związanych z każdą z tych właściwości publicznych proxy.

6.3. Kupujący oświadcza, iż akceptuje i rozumie, iż słowo „działające” nie jest równoważne z określeniem „testowane” lub „sprawdzone”. Publiczne proxy przez swoją specyfikę może przestać działać nawet chwilę po sprawdzeniu/testowaniu. Wpływ na to ma szereg czynników, niezależnych od Proxymarket.pl, do których zaliczyć należy, ale nie ograniczając się wyłącznie do nich.:

  • obciążenia danego serwera proxy generowane przez użytkowników innych, niż Klienci Proxymarket.pl,
  • lokalizacji danego serwera proxy,
  • pory dnia, w której dostępny jest dany serwer proxy,
  • upływu czasu pomiędzy udostępnieniem danego serwera proxy Klientowi, a jego wykorzystaniem przez Klienta

6.4. Kupujący oświadcza, iż w razie zaistnienia okoliczności opisanych w pkt. 4.1 i braku możliwości korzystania z usługi serwisu Proxymarket.pl nie przysługują mu żadne roszczenia odszkodowawcze


7. Proxymarket.pl nie prowadzi i nie gromadzi żadnych logów dotyczących sposobu użytkowania i wykorzystania przekazywanych Klientowi publicznych serwerów proxy.
Proxymarket.pl nie nadzoruje, w jaki sposób udostępniane listy proxy będą wykorzystywane. W żadnym wypadku Proxymarket.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Kupującego przy pomocy proxy z udostępnionych na Proxymarket.pl list.

8. Materiały znajdujące się na stronie internetowej Proxymarket.pl mogą zawierać techniczne, językowe lub merytoryczne błędy. Proxymarket.pl nie gwarantuje, że wszystkie materiały na swoich stronach internetowych są dokładne, kompletne i aktualne. Proxymarket.pl może wprowadzać zmiany do materiałów zawartych na stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Proxymarket.pl nie ma jednak żadnego zobowiązania do aktualizacji materiałów.

9. Jeśli jesteś niezadowolony z dowolnej części witryny lub usługi, lub któregokolwiek z powyższych warunków użytkowania, jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z usług świadczonych przez Proxymarket.pl. Możesz również swoje uwagi kierować na adres [email protected]

10. O wyjaśnienie dowolnego aspektu przedmiotowej Umowy lub innych informacji na temat usług, prosimy o kontakt [email protected]

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [ zamknij ]